Private parkeringsanlegg

Privatregulert parkering kjennetegnes ved at det ikke brukes offentlige trafikkskilt, men tilsvarende private skilt. Onepark har råderett over parkeringsområdene gjennom avtale med den enkelte grunneier. Skilt ved innkjøring, ved betalingsautomat og ellers på p-områdene informerer om hvilke vilkår som gjelder for det enkelte parkeringsanlegg. Ved å parkere et kjøretøy på et område som driftes av Onepark har bilfører akseptert skiltede vilkår og det er inngått en avtale i handling mellom partene. Onepark plikter å informere om hvilke særskilte vilkår som gjelder og hva som kan bli konsekvensen av å bryte bestemmelsene.

Onepark tilbyr betaling med bruk av Onepark sin app eller automatisk trekk ved utkjøring gjennom en registrert bruker i autopay.io. Ved betaling gjennom disse kanalene påløper det en serviceavgift pålydende NOK 4,00 pr. parkeringssesjon.

Parkeringsbetjentene som utfører kontroll og sikrer orden på våre parkeringsplasser skal være lett gjenkjennelige med uniform. De er autorisert til å utstede kontrollsanksjon i tilfeller der brudd på vilkårene har funnet sted. Parkeringskontrollen gjøres regelmessig og i samsvar med standardvilkårene ([www.pklagenemnda.no]) og rutiner fastsatt av Onepark.

Parkeringsbetjentene er ikke autorisert til å annullere en kontrollsanksjon som er lagt på ruten. Du kan sende klage på ilagt kontrollsanksjon innen 3 uker fra det tidspunkt du burde fått kunnskap om kontrollsanksjonen, normalt ved ileggelsen. Klage foretas ved å fylle ut [klageskjema]. Dersom klagefristen ikke overholdes vil dette bli betraktet som en aksept av plikten til å betale ilagt kontrollsanksjon.

Parkeringsforskriften

Gjennom medlemskap i bransjeforeningen Norges Parkeringsforening (Norpark) har Onepark forpliktet seg til å drive seriøs parkeringsvirksomhet. Forbrukermyndighetene og bransjen har samarbeidet om å lage parkeringsforskriften for privat parkeringshåndheving. Forskriften fastsetter rettigheter og plikter for bilførere og p-selskaper. Forskriften kan du lese her.

Parkeringsklagenemnda

Forbrukerrådet og Norpark har sammen etablert Parkeringsklagenemnda. Den som får endelig avslag på en klage til Onepark saksbehandler kan påklage avgjørelsen til Parkeringsklagenemnda innen 2 uker. Nemndas virksomhet er basert på standardvilkårene. Nemnda behandler klagesaker på privatrettslig håndheving og bare på private selskaper og kommuner som er medlem av bransjeforeningen. Nemndas prinsippavgjørelser og annen informasjon kan leses her: www.pklagenmnda.no