1. Kjøretøy som skal benytte abonnementet må være registrert av Leietaker i selvbetjent portal på forhånd, og bruker har selv ansvar for å kontrollere at det finnes gyldig abonnement/tillatelse tilhørende profilen. I motsatt fall må Leietaker betale etter gjeldende korttidstakster eller kan bli ilagt kontrollsanksjon.
  1. Man kan ha flere biler tilknyttet sin avtale, men parkering kan ikke overskride det antall samtidige parkerende som er spesifisert i avtalen. Parkering utover dette medfører gjeldende korttidstakster eller kontrollsanksjon på anlegg uten ANPR (Autopay). Eksempelvis en avtale med 1 tillatelse og flere biler - den første bilen som kjører inn må forlate anlegget før tillatelsen er gyldig for andre biler i samme tillatelse.
  2. Ved tildelt elektronisk parkeringstillatelse MÅ bruker påse at kjøretøyets reg.nr er linket til Autopay-profilen, eller annet elektronisk baksystem for aktuelt parkeringsområde .Ilegges kontrollsanksjon på bakgrunn av at reg.nr ikke er lagt inn og knyttet til brukerens profil, vil kontrollsanksjonen være rettmessig ilagt, og klager får ikke medhold.
 2. Parkeringsplassen kan ikke benyttes til andre formål enn biloppstilling for personbil. Bilvask, service, reparasjoner mv er ikke tillatt. Kjøretøy skal være i kjørbar stand med gyldig kjennemerke. Leietaker plikter å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Utleier.

  Leietaker har ikke rett til å overdra denne avtale, eller til å fremleie parkeringsplassen(e).

  De vilkår som fremgår av denne kontrakt med vedlegg og endringer iht. kontraktens bestemmelser, får anvendelse for de parkeringsplasser Leietaker til enhver tid leier av Utleier.

  Ved endringer etter avtalesignering i antall eller type parkeringsplasser (herunder oppsigelse), sender Utleier en skriftlig endringsbekreftelse til Leietaker.
 3. Hver av partene kan si opp leiekontrakten uten nærmere grunn. Oppsigelse skal skje skriftlig pr epost med minst en måneds varsel før den 1. i påfølgende måned.
 4. Leien betales forskuddsvis hver måned eller hver kvarta. Utleier sender faktura senest 14 dager før forfall. Forfall er henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli, og 1. oktober. Inneværende kvartal innbetales ved undertegning av denne kontrakt. Utsendte fakturaer vil bli tillagt et fakturagebyr.
 5. Ved forsinket betaling av leie, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i kraft i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.
  Leien kan reguleres 1. januar og 1. juli i henhold til utviklingen i SSB konsumprisindeks eller i henhold til markedsleie for tilsvarende leieforhold. Dersom konsumprisindeksen blir opphevet, skal annen tilsvarende offentlig indeks benyttes. Fast reguleringsindeks er KPI per 15.10 hvert år.
 6. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy, uansett årsak.
 7. Ved leie av parkeringsabonnement døgn, har Leietaker adgang til å benytte en parkeringsplass hele døgnet, alle dager. Ved leie av parkeringsabonnement natt har Leietaker adgang til å benytte en parkeringsplass mandag til fredag mellom klokken 15-09, og hele lørdag og søndag. Dersom partene ikke har inngått særskilt avtale om rett til faste plasser, kan parkering kun skje på plasser som ikke er reserverte. Reserverte plasser skal være merket.
  Utleier har til enhver tid rett til å regulere eller gjøre endringer i hvilke plasser Leietaker har anledning til å benytte.
 8. Leietakeren kan nektes adgang til anlegget så fremt nødvendige vedlikeholds- eller endringsarbeider måtte tilsi det, eller ved evt. driftstekniske problemer. Leietakeren skal, om mulig, ha varsel senest en uke før slikt arbeid igangsettes, og kan kreve refusjon av leie for angjeldende tidsrom ved utestenging fra parkeringsanlegget. Utleier har ikke erstatningsplikt utover refusjon av leie.
  Leiekontrakten faller bort med øyeblikkelig virkning dersom anlegget blir beskadiget ved brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter som ikke skyldes Utleiers uaktsomhet, bortfaller Utleiers plikt til å yte parkeringsplasser iht. avtale med øyeblikkelig virkning. Leietaker har ikke krav på erstatning eller refusjon av leie.
 9. Anlegget må ikke, uten skriftlig samtykke fra Utleier, brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i kontrakten. Leietaker er forpliktet til enhver tid å følge de retningslinjer som gjelder for bruk av anlegget.
 10. Ved ethvert mislighold av kontrakten kan Utleier kreve at leieforholdet opphører med øyeblikkelig virkning. Manglende eller forsinket betaling av leien anses som vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold er Utleier berettiget til å inndra/sperre gyldig parkeringskort/tillatelser, og evt. til å beordre borttauing på Leietakers bekostning. Utleier gis ved slikt mislighold rett til å motregne evt. krav i innbetalt depositum.
  Leietaker vedtar på samme vilkår, avståelse av parkeringsplass(ene) uten søksmål og dom etter Tvangsfullbyrdelseslovens pgf. 13 – 2, 3. ledd.
  Leietaker kan ikke sette frem motkrav mot Utleier dersom motkravet ikke er erkjent av Utleier eller rettskraftig avgjort.
  Eventuelle tvister mellom Leietaker og Utleier om denne avtalen, skal avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett på 3 – tre - medlemmer som oppnevnes av partene i fellesskap. Den ene av disse, som skal være jurist, oppnevnes som rettens formann.
 11. Ved tildelt elektronisk parkeringstillatelse MÅ bruker påse at kjøretøyets reg.nr er linket til autopay profilen, eller annet elektronisk baksystem for aktuell avdeling. Hvis kjøretøyets registreringsnummer ikke er lagt inn og således ikke er knyttet til brukerens profil, vil kjøretøy kunne bli fakturert korttidstakster med fakturagebyr, eller bli ilagt kontrollsanksjon.
 12. Leieavtale med tilsendt faktura vil bli ilagt et fakturagebyr
 13. Hvis partene ikke, innen 14 – fjorten – dager fra krav om voldgift er fremsatt fra annen part, har oppnådd enighet om rettens sammensetning, skal førstelagmannen i Borgarting oppnevne 3 – tre – voldgiftsmenn.