Disse vilkårene, med endringer iht. vilkårenes bestemmelser, for anvendelse for de parkeringsplasser eller bomveier Leietaker til enhver tid leier av Utleier på abonnement. Leietaker kan leie parkeringsplass eller passeringstillatelse for bom til flere Brukere. Vilkårene gjelder også for Brukerne.

 1. Leietaker har til enhver tid ansvar for å påse at kjøretøy som skal benytte abonnementet må være registrert av Leietaker i selvbetjent portal i autopay.io på forhånd. Dette gjelder også kjøretøy som leiebil, lånebil osv. Kjøretøyene må være registrert i profilen før innkjøringstidspunktet. Kjøretøy som ikke er lagt inn i profilen vil bli fakturert etter korttidstakster med fakturagebyr, eller bli ilagt kontrollsanksjon i samsvar med de vilkår som gjelder på stedet.

 2. Bruker har selv ansvar for å kontrollere at det finnes gyldig abonnement/tillatelse tilhørende sin profil, og at denne er knyttet til riktig kjøretøy. I motsatt fall må Bruker betale for parkering eller bompassering etter gjeldende korttidstakster eller kan bli ilagt kontrollsanksjon i samsvar med de vilkår som gjelder på stedet.
  1. Leietaker kan ha flere biler tilknyttet sin avtale, men parkering eller bompassering kan ikke overskride det antall samtidige parkerende som er spesifisert i avtalen. Parkering utover dette medfører at Bruker må betale gjeldende korttidstakster eller kontrollsanksjon på anlegg uten ANPR (Autopay). Eksempelvis en avtale med 1 tillatelse og flere biler - den første bilen som kjører inn må forlate anlegget før tillatelsen er gyldig for andre biler i samme tillatelse.
  2. Ved tildelt elektronisk parkeringstillatelse MÅ bruker påse at kjøretøyets reg.nr er lagt inn profilen i autopay.io. Dersom reg.nr ikke er lagt inn og knyttet til brukerens profil, anses ikke kjøretøyet som registrert, og Bruker må betale etter gjeldende korttidstakster eller kan bli ilagt kontrollsanksjon i samsvar med de vilkår som gjelder på stedet.
  3. Kjøretøyet skal være i kjørbar stand med gyldig kjennemerke.
 3. Parkeringsplassen kan ikke benyttes til andre formål enn biloppstilling for personbil. Bilvask, service, reparasjoner mv. er ikke tillatt. Bruker plikter å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Utleier. Anlegget må ikke, uten skriftlig samtykke fra Utleier, brukes på annen måte enn fastsatt. Leietaker og bruker er forpliktet til enhvertid å følge de retningslinjer som gjelder for bruk av anlegget, herunder skilt om vilkår for parkering.

 4. Leietaker har ikke rett til å overdra denne avtale, eller til å fremleie parkeringsplassen(e).

 5. Ved endringer etter avtalesignering i antall eller type parkeringsplasser (herunder oppsigelse), sender Utleier en skriftlig endringsbekreftelse til Leietaker.

 6. Hver av partene kan si opp leiekontrakten uten nærmere grunn. Avtalen løper til den sies opp etter gjeldende vilkår, hvis ikke annet er spesifisert. Oppsigelse gjøres på Min Onepark på https://onepark.no/login/, eller ved å sende e-post til leieplass@onepark.no. Oppsigelsesperioden starter fra den 1. påfølgende måned.

 7. Leien betales forskuddsvis hver måned. Utleier belaster betalingskort den siste dagen hver måned eller sender faktura senest 14 dager før forfall. Dersom Leietaker ikke har dekning eller gyldig betalingskort vil Leietaker motta faktura med fakturagebyr. Leieavtale med tilsendt faktura vil bli ilagt et fakturagebyr.

  Ved forsinket betaling av leie, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i kraft i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.

  Leien KPI-reguleres 1. januar i henhold til SSB konsumprisindeks eller i henhold til markedsleie for tilsvarende leieforhold. Dersom konsumprisindeksen blir opphevet, skal annen tilsvarende offentlig indeks benyttes. Fast reguleringsindeks er KPI per 15.10 hvert år.

 8. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy, uansett årsak.

 9. Dersom partene ikke har inngått særskilt avtale om rett til faste plasser, kan parkering kun skje på plasser som ikke er reserverte. Reserverte plasser skal være merket. Utleier har til enhver tid rett til å regulere eller gjøre endringer i hvilke plasser Leietaker har anledning til å benytte.

 10. Leietakeren kan nektes adgang til anlegget såfremt nødvendige vedlikeholds- eller endringsarbeider måtte tilsi det, eller ved evt. driftstekniske problemer. Leietakeren skal, om mulig, ha varsel senest en uke før slikt arbeid igangsettes, og kan kreve refusjon av leie for angjeldende tidsrom ved utestenging fra parkeringsanlegget. Utleier har ikke erstatningsplikt utover refusjon av leie.

  Leiekontrakten faller bort med øyeblikkelig virkning dersom anlegget blir beskadiget ved brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter som ikke skyldes Utleiers uaktsomhet. I slike tilfeller bortfaller Utleiers plikt til å yte parkeringsplasser iht. avtale med øyeblikkelig virkning, og leietaker har ikke krav på erstatning eller refusjon av leie.

 11. Ved ethvert mislighold av inngått avtale kan Utleier kreve at leieforholdet opphører med øyeblikkelig virkning. Manglende eller forsinket betaling av leien anses som vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold er Utleier berettiget til å inndra/sperre gyldig parkeringskort/tillatelser. Biler som er parkert i Utleiers parkeringsanlegg kan evt. borttaues på Leietakers bekostning.
  Leietaker vedtar på samme vilkår, avståelse av parkeringsplass(ene) uten søksmål og dom etter Tvangsfullbyrdelseslovens pgf. 13 – 2, 3. ledd. Leietaker kan ikke sette frem motkrav mot Utleier dersom motkravet ikke er erkjent av Utleier eller rettskraftig avgjort.

 12. Leietaker har angrerett etter angrerettloven av 20. juni 2014.
  Ved bestilling av avtale for leie av parkeringsplass har Leietaker 14 dagers angrerett. Dersom Leietaker ønsker å benytte angreretten, må Leietaker gi Utleier melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra avtale ble inngått. Leietaker kan fritt benytte seg angreretten uten å oppgi noen grunn.

  For å benytte angreretten, må Leietaker underrette Utleier skriftlig og på en utvetydig måte. Det kan alternativt benyttes angrerettskjema vedlagt denne avtalen. Leietaker har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende og bør benytte seg av angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk. Meldingen kan inngis ved at henvendelse eller angrerettskjema sendes per post eller epost til leieplass@onepark.no.

  Ved utøvelse av angreretten, bortfaller partenes forpliktelser etter avtalen. Utleier er i et slikt tilfelle forpliktet til å tilbakeføre eventuell betaling til Leietaker uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Utleier fikk melding om Leietakers beslutning om å benytte angreretten. Utleier foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Leietaker benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Leietaker uttrykkelig har avtalt noe annet med Utleier. Videre vil Leietakers registrering av kjøretøy på den aktuelle avtalen slettes, slik at tjenesten ikke kan tas i bruk.

  Dersom Leietaker bestiller eller tar i bruk leieavtale med oppstart mindre enn 14 dager fra bestilling, samtykker Leietaker til at tjenesten anses som levert fra avtalt oppstartstidspunkt, selv om det er før utløp av angrefristen. Leietaker erkjenner at angreretten bortfaller når Leietaker tar tjenesten i bruk, eller når Utleier gjør tjenesten fullt ut tilgjengelig til avtalt tid jf. angrerettloven § 22 bokstav c.

  Se lenke til skjema for å benytte angreretten.

Oppdatert 21.11.23