Vi jobber for økt kundetilfredshet og bedre omdømme for oppdragsgivere og bransje.

Vi er en dynamisk og endringsdyktig organisasjon som besitter bredkompetanse og lang erfaring innen parkeringstjenester. ONEPARKslangsiktige fokus gjør organisasjonen til en god partner for å oppnåstabile driftsforhold, gode kundeopplevelser og kontinuerlig utviklingav tjenestetilbudet innen parkeringsløsninger.

ONEPARK utvikler digitale løsninger på egen teknologiplattform ogtilbyr innovative løsninger innen blant annet salg, P-plassreservasjonog kundebetjeningssystemer.

ONEPARKs medarbeidere har gjennom flere tiår bygget opp en betydeligkunnskapsbase innen parkeringsbransjen. Dette betyr at ONEPARK somorganisasjon vet hva kundene forventer, hva som er mulig å tilby innenforlønnsomhetens rammer og hvordan dette skal tilbys på en best mulig måte.

Konsernstruktur

ONEPARK AS

ONEPARK ble etablert i 2012 og eies av Indigo Parking Group AS (IPG).Hovedkontor er på HasleLinje i Bøkkerveien 5 på Hasle. Ledergruppen i ONEPARK har samlet over 100 års erfaringmed utvikling og forvaltning av parkeringsvirksomhet. Vi benytter vår langeerfaring til å tilby en enkel, praktisk og fornuftig parkeringstjeneste for alle.

Indigo Parking Group AS

IPG ble etablert i 2012, eies av Indigo Invest AS og har sitt hovedkontor iStrandveien 50 på Lysaker. IPG utvikler og organiserer parkeringsvirksomheti 6 land. Parkeringsvirksomheten eies helt eller delvis av IPG og IndigoInvest AS (INI) med over 30 års bransjeerfaring. Parkeringsselskapene iIPG driver over 550 p-anlegg med over 50 000 p-plasser. ONEPARK iNorge og Danmark ble etablert i 2012, mens resterende selskaper har vært i drift i flere år.

Indigo Invest AS

INI er heleid av familien Bentsen og har eksistert i 42 år. I de siste 37årene har parkering, og i senere tid eiendom, vært de viktigste forretnings-områdene i selskapet. I 1999 solgte INI EuroPark-selskapene i Skandinaviatil APCOA i Tyskland. På det tidspunktet hadde EuroPark mer enn 800ansatte og en omsetning på 800 MNOK. INI omsatte i 2015 for i overkantav 500 MNOK. Av dette er ca 440 MNOK parkeringsinntekter og ca 60MNOK leieinntekter på eiendommene. Bokført egenkapital i konsernet pr.31.12.2015 var 800 MNOK og verdijustert egenkapital er ca. 1.900 MNOK.Konsernet har 198 MNOK i langsiktig gjeld. Se www.indigoinvest.no.

Forretningsidé og visjon

Vår forretningsidé

Utvikling og drift av parkeringsanlegg og tilhørende tjenester medvekt på optimal inntjening og profesjonell drift for grunneiere samtenkel og effektiv parkering for brukerne.

Vår visjon

ONEPARKskal bidra til en positiv bærekraftigutvikling i samfunnet, og bli den foretrukne parkeringsoperatør

  • Fordi vi jobber for å minimere belastningenpå miljø og klima
  • Fordi vi jobber for å ivareta våre kunders optimale parkeringsbehov
  • Fordi vi jobber langsiktig for å skape målbare resultater for våre samarbeidspartnere og eiere

Hva kan vi tilby?

  • AUTOPAY - vi er den eneste parkeringsoperatøren som tilbyr fremtidensparkeringsløsning - ideelt for blant annet kjøpesenter, sykehus og hoteller
  • Rådgivning – en kompetent sparringspartner i planlegging og utvikling
  • Utvikling, forvaltning og markedsføring av alle typer parkeringsanleggmed vekt på verdioptimalisering
  • Riktig valg av teknisk utstyr, valg av regulering og valgav parkeringskonsept
  • Finansiering av parkeringsanlegg
  • Nye servicetjenester som f.eks. gratis trådløst netti P-hus og bredere P-plasser.